Register
Universitatea Tehnică a Moldovei

Rector: Viorel Bostan
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168
tel: +(373 22) 23-78-61
www.utm.md

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, universitatea a pregătit cca 66600 de inginer şi economişti.

La UTM studiile sunt organizate la 10 facultăţi:

• Facultatea Energetică
• Facultatea Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini
• Facultatea Inginerie Mecanică şi Transporturi
• Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
• Facultatea Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații
• Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
• Facultatea Industrie Uşoară
• Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii
• Facultatea Urbanism şi Arhitectură
• Facultatea Inginerie Economică şi Business

În cadrul “Facultăţii de Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini” activează Colegiul Tehnic. În afară de aceasta, la UTM sunt afiliate 9 colegii cu profil tehnic.

Instruirea celor cca. 11570 de studenţi de la secţiile de zi şi cu frecvenţă redusă este asigurată de aproximativ 700 de cadre didactice, două treimi având grade ştiinţifico-didactice de “academician”, “profesor universitar”, “conferenţiar universitar”, “doctor habilitat”, “doctor în ştiinţă”.

UTM oferă cursuri pentru 64 specialități și specializări la ciclul I, 62 specialități de masterat și 63 de specialităţi de doctorat, acoperind necesităţile economiei naţionale în cadre inginereşti.

La UTM studiile sunt organizate în baza sistemului european de credite academice transferabile (SECAT). Sistemul SECAT facilitează mobilitatea studenţilor şi a tinerilor specialişti în arealul european cu recunoaşterea diplomelor de studii.

Pentru a face faţă exigenţelor economiei de piaţă, UTM a modificat concepţia de pregătire a inginerilor prin completarea listei de discipline ce privesc specialitatea inginerească propriu-zisă cu un şir de discipline cu caracter economico-managerial. În acest scop, se studiază şi un şir de limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza sau germana). Disciplinele cu caracter economico-managerial îl vor ajuta în viitor pe inginer să iniţieze el însuşi un business propriu. Din cei peste 60 de mii de businessmeni, care activează în Chişinău, cca. 75 la sută sunt absolvenţi ai UTM.

La UTM funcţionează filiere ce cuprind grupe speciale cu predarea tuturor disciplinelor în una din limbile moderne. În cadrul “Facultăţii de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică” funcţionează Filiera Francofonă “Informatica” şi Filiera Anglofonă “Ştiinţa despre Calculatoare şi Electronică”. La “Facultatea de Inginerie şi Management în Industria Alimentară” funcţionează Filiera Francofonă “Tehnologii Alimentare”. Studenţii filierelor fac stagii lingvistice şi de specialitate în SUA, Franţa, Canada, Germania etc. Mulţi dintre ei ulterior realizează teze de licenţă, iar cei mai pregătiţi urmează şi masteratul sau doctoratul în ţările respective.

Studenţii UTM îşi fac stagiile de practică la întreprinderi din ţară (private şi de stat), cu care universitatea are contracte încheiate pe bază de interes reciproc. În fiecare an, sute de studenţi de la UTM îşi fac stagiile de practică şi în alte ţări, cu care UTM întreţine legături ştiinţifico-didactice: România, Rusia, Ucraina, Franţa, Italia, Germania, SUA, Canada, Anglia, Cehia, Turcia, Belgia, Slovacia etc.

Cercetărilor ştiinţifice la UTM li se acordă o atenţie deosebită, fiind o componentă esenţială a învăţământului. În procesul de cercetare participă activ şi studenţii, ceea ce duce la ridicarea nivelului lor de pregătire profesională.

UTM, de regulă, ocupă locuri premiante la expoziţiile “Infoinvent”, organizate anual în Republica Moldova şi la expoziţiile internaţionale de inventică. În ultimii ani, UTM a obţinut peste 30 de medalii de aur, precum şi un număr mare de medalii de argint, bronz şi menţiuni.

UTM colaborează cu peste 60 de universităţi şi centre ştiinţifice din diferite ţări ale lumii.

La UTM se organizează conferinţe şi simpozioane ştiinţifice internaţionale.

UTM este membră a Reţelei Universităţilor din Regiunea Mării Negre, care include 11 ţări ale Cooperării Economice regionale. Astfel, UTM se încadrează într-un spaţiu universitar, care va deveni implicit şi o parte a spaţiului universitar unic al Europei.

Viaţa universitară la UTM cuprinde, desigur, şi alte aspecte – sport, activităţi artistice de amatori etc. Sportul deţine un rol important în activitatea universităţii. Factorii ce contribuie la dezvoltarea sportului se îmbunătăţesc de la an la an: se construiesc stadioane moderne, săli de antrenamente; sportivii sunt instruiţi de specialişti în domeniul dat. UTM participă în toate cele 18 probe sportive ale universiadelor republicane la care ocupă locuri premiante.

La UTM există colective artistice de muzică şi dans popular. Fanfara Universitară este pe locul II în Moldova fiind precedată de Fanfara Prezidenţială.

Putem concluziona că, în cei 4-5 ani de studenţie la UTM, tineretul studios se formează profesional şi civic la nivelul celor mai înalte cerinţe. Absolvenţii UTM lucrează cu succes în diferite ramuri ale economiei naţionale, contribuie esenţial la formarea noii intelectualităţi a Republicii Moldova, precum şi la completarea structurilor de conducere a tânărului nostru stat.